Logo

Espina & Delfin, S.L.

< ir a web corporativa
español   |   galego

Registro

Separador
Separador
Nuevo Usuario | Olvidé mi contraseña
Separador

Nuevo Usuario

Por favor cubra os datos seguintes: 

Código ou Referencia * 00000000 ó 00-000000
DNI/NIF * (só número e letra sen espazos)
Nome Persoa Contacto *
Teléfono *
Correo Electrónico *
Num. Ultima Factura/Liquidación * (Pode levar letra de serie ao final)
Imp. Ultima Factura/Liquidación * 0.000,00
Observacións
* Campos obrigatorios


Responsable do tratamento: Espina & Delfín, S.L. CIF: B-15026693. Enderezo de correo: Vía Edison, 9. Polígono Industrial Do Tambre C.P. 15890 Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono: 981582000. Correo electrónico: informatica@espinaydelfin.com. En nome de Espina & Delfín, SL, notificámoslle que a entidade cumpre coa normativa establecida no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e que derroga a Directiva 95/46 / CE (Regulamento xeral de protección de datos) en diante RGPD. Tamén no caso de que, por diversos medios, nos proporcione datos persoais informámoslle que pode consultar a información relativa ao tratamento dos seus datos persoais, accedendo á ligazón "Política de privacidade" publicada no sitio web: www.espinaydelfin.com