Logo

Espina & Delfin, S.L.

< ir a web corporativa
español   |   galego

Registro

Separador
Separador
Nuevo Usuario | Olvidé mi contraseña
Separador
PAGO DE FACTURAS POR TPV
En coherencia coas medidas tomadas polas distintas Administracións para combater a expansión da enfermidade provocada polo covid-19, e en coordinación coas autoridades municipais, pode dirixirse ás nosas oficinas ou por medios telemáticos, teléfono ou correo electrónico. Pode acceder aos datos de contacto de cada oficina neste enlace: https://www.espinaydelfin.com/servicios-municipales-de-agua/

Se ten que facer algún pago, PRÉGASE UTILIZAR OS CAIXEIROS AUTOMÁTICOS DAS ENTIDADES COLABORADORAS, para aquelas facturas con código de barras. Para calqueira outro pago pode utilizar o formulario de pagos de esta páxina.

Advertencia! Non se admiten novos pagos de recibos do Concello de Ames, que só poderán abonarse polos medios indicados nos mesmos. De ter vencido o prazo de pagamento voluntario, póñase en contacto coa oficina do Servizo para informarse do estado do mesmos e de selo caso, o envío dun novo documento de pago.
* Concello:
* Nome:
* Email:
* Telefono:
* Cod. Abonado/Referencia:
Num. Documento:
* Importe:
Cod. Verificacion Imagen CAPTCHA Recarga Imagen  
Observacións:

(*) campos obrigatoriosResponsable del Tratamiento: Espina & Delfín, S.L. CIF: B-15026693. Dirección postal: Vía Edison, 9. Polígono Industrial Do Tambre C.P. 15890 Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono: 981582000. Email: informatica@espinaydelfin.com. En nombre de Espina & Delfín, S.L., le notificamos que la entidad cumple con la normativa establecida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) en adelante RGPD. Igualmente en el caso que Vd., por diversas vías nos suministre datos personales le informamos, que puede consultar la información relativa al tratamiento de sus datos personales, accediendo al enlace “Política de Privacidad” publicado en en el sitio web: www.espinaydelfin.com